Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
CZAS DO STARTU:

Regulamin 2017

REGULAMIN

1. Cel zawodów
- popularyzacja triathlonu w Polsce,
- promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych,
- wyłonienie najlepszych zawodników w triathlonie w Polsce,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce,
- w ujęciu długofalowym – sukcesywne działania ukierunkowane na przeprowadzenie imprezy o zasięgu ogólnoświatowym z udziałem najlepszych zawodników specjalizujących się w triathlonie

2. Nazwa imprezy
VOLVO Triathlon Series

3. Organizator
G&G Promotion, Grzegorz Golonko
ul. Baczyńskiego 2/12
05-092 Łomianki
Polska

e-mail: info@TriathlonPL.com

Oficjalna strona internetowa:
www.TriathlonPL.com

Dane do przelewów bankowych:
G&G Promotion, Grzegorz Golonko
ul. Baczyńskiego 2/12
05-092 Łomianki

Numer rachunku bankowego
43 1020 5558 0000 8502 3007 1260
Inteligo
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna

Numer Telefonu Alarmowego +48 577 987 532

4. Kalendarz imprez
TriathlonPL.com #1, BRODNICA, 21.05.2017
TriathlonPL.com #2, NIEPORĘT, 16.07.2017
TriathlonPL.com #3, CHODZIEŻ, 13.08.2017

5. Warunki uczestnictwa
VOLVO Triathlon Series to cykl ogólnodostępnych imprez triathlonowych rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach. Uczestnikiem VOLVO Triathlon Series będzie osoba, która spełni następujące warunki:

Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.TriathlonPL.com

Dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, a jego aktualny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w zawodach sportowych pod nazwą TRIATHLON SERIES. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody powstałe z ich winy. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia Triathlon Series organizowanej przez G&G Promotion Grzegorz Golonko. Administratorem danych osobowych jest firma G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 lok.12. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.

deklaracja dobrowolna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 lok.12 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Potwierdzeniem udziału w poszczególnych edycjach VOLVO Triathlon Series jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego, odbioru i rejestracji chipa oraz start w imprezie.
Każdy uczestnik zgłoszony do VOLVO Triathlon Series otrzymuje od organizatora numer startowy, który będzie go obowiązywał przez wszystkie edycje VOLVO Triathlon Series. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z VOLVO Triathlon Series pod groźbą dyskwalifikacji w danym triathlonie.

Prawo do startu w VOLVO Triathlon Series mają osoby, które ukończyły 18 lat.  W przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów - Oswiadczenie_opiekuna_prawnego).

Każdy uczestnik VOLVO Triathlon Series na trasie rowerowej jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie VOLVO Triathlon Series bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.

W zawodach VOLVO Triathlon Series nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę zawieszenia / dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.


6. Triathlon
Każda edycja VOLVO Triathlon Series zostanie przeprowadzona na trasach okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje imprezy. Mapy poszczególnych edycji będą udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej i biurze zawodów przed startem.

Start do każdej edycji VOLVO Triathlon Series we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania triathlonu.
W przypadku zmiany godziny startu poszczególnych dystansów, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje na min. 3 dni przed wskazaną imprezą.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych, WOPR oraz obsługę techniczną.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie każdej edycji VOLVO Triathlon Series będą znajdowały się punkty żywieniowe.

Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest:

Limity czasowe 1/2 IronMan
pływanie – 1 h
pływanie + rower – 5 h
pływanie + rower + bieg – 7 h
 
Limity czasowe 1/4 IronMan
pływanie – 40 min
pływanie + rower – 3 h
pływanie + rower + bieg – 4,30 h

Limity czasowe 1/8 IronMan
pływanie – 30 min
pływanie + rower – 1,45 h
pływanie + rower + bieg – 2,45 h
 
Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji danego triathlonu. W sytuacjach szczególnych organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy triathlonu oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają pełne trasy danej edycji VOLVO Triathlon Series  i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasach serii VOLVO Triathlon Series.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 300 m za poszczególnym bufetem na trasie każdej edycji VOLVO Triathlon Series. Śmiecenie w innych miejscach w pierwszym zaistniałym zdarzeniu będzie karane karą czasową. W przypadku kolejnego udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy maratonu, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.


7. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania poszczególnej edycji VOLVO Triathlon Series, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 508 060 449) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.


8. Świadczenia dla zawodników
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
- oznakowaną trasę każdej edycji VOLVO Triathlon Series
- system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów
- pełne zabezpieczenie medyczne każdej edycji VOLVO Triathlon Series (Grupa Ratownictwa Medycznego, min. 2 karetki, lekarz)
- pełne zabezpieczenie ratownicze – WOPR,
- wsparcie i pomoc służb organizatora w sytuacjach tego wymagających, obsługa wolontariuszy i dozór pracowników ochrony mienia (strefy zmian)
- sędziowie
- prawo do korzystania z bufetów na trasie
- posiłek regeneracyjny po imprezie
- CARBO Party przed imprezą
- pamiątkowy medal oraz prezent dla każdego zawodnika kończącego zawody
- czepek pływacki z logo imprezy
- bezpłatny serwis techniczny (rowerowy) w Miasteczku Sportowym VOLVO Triathlon Series
- serwis foto
- nagrody i puchary dla zwycięzców

9. Klasyfikacje
Kategorie wiekowe Kobiety
         - K1: 18-30 lat
         - K2: 31-40 lat
         - K3: 41-50 lat
         - K4: 51 i więcej lat
 
Kategorie wiekowe Mężczyźni

         - M1: 18-30 lat
         - M2: 31-40 lat
         - M3: 41-50 lat
         - M4: 51-60 lat
         - M5: 61 i więcej lat

 

Mistrzostwa Polski AGE GROUP - Chodzież 12.08.2017

Kategorie wiekowe kobiety:

- K18 (18-24 lat)

- K25 (25-29 lat)

- K30 (30-34 lat)

- K35 (35-39 lat)

- K40 (40-44 lat)

- K45 (45-49 lat)

- K50 (50-54 lat)

- K55 (55-59 lat)

- K60 (60-64 lat)

- K65 (65-69 lat)

- K70+ (70 lat i więcej)

 

Kategorie wiekowe mężczyźni:

- M18 (18-24 lat)

- M25 (25-29 lat)

- M30 (30-34 lat)

- M35 (35-39 lat)

- M40 (40-44 lat)

- M45 (45-49 lat)

- M50 (50-54 lat)

- M55 (55-59 lat)

- M60 (60-64 lat)

- M65 (65-69 lat)

- M70 (70 i więcej)


10. Klasyfikacja GENERALNA dystansu 1/2 IRONMAN
Klasyfikacja GENERALNA dystansu 1/2 IRONMAN będzie przeprowadzona z uwzględnieniem wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

Klasyfikacja dystansu 1/2 IM jest klasyfikacją punktową.

Punkty na poszczególnych edycjach VOLVO Triathlon Series (oddzielnie kobiety i mężczyźni) przyznawane są w następujący sposób:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 600 punktów

Do Klasyfikacji 1/2 IM serii VOLVO Triathlon Series będą wliczane punkty zdobyte w 3 imprezach.


11. Klasyfikacja GENERALNA dystansu 1/4 IRONMAN
Klasyfikacja GENERALNA dystansu 1/4 IRONMAN będzie przeprowadzona z uwzględnieniem wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

Klasyfikacja dystansu 1/4 IM jest klasyfikacją punktową.

Punkty na poszczególnych edycjach VOLVO Triathlon Series (oddzielnie kobiety i mężczyźni) przyznawane są w następujący sposób:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 400 punktów

Do Klasyfikacji 1/4 IM serii VOLVO Triathlon Series będą wliczane punkty zdobyte 3 imprezach.


12. Klasyfikacja GENERALNA dystansu 1/8 IRONMAN

Klasyfikacja GENERALNA dystansu 1/8 IRONMAN będzie przeprowadzona z uwzględnieniem wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

Klasyfikacja dystansu 1/8 IRONMAN jest klasyfikacją punktową.

Punkty na poszczególnych edycjach VOLVO Triathlon Series (oddzielnie kobiety i mężczyźni) przyznawane są w następujący sposób:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 200 punktów

Do Klasyfikacji 1/8 IROMAN VOLVO Triathlon Series będą wliczane punkty zdobyte w 3 imprezach.

13. Klasyfikacja Teamowa
Drużyną zgłoszoną do Klasyfikacji Teamowej ("KT") może być formalna lub nie formalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do KT dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności sportowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.

W KT będą ujęte zespoły, które zgłosiły minimum trzech zawodników na jednym z wybranych dystansów (1/2, 1/4, 1/8). W przypadku, gdy zespół spełni powyższy warunek w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do KT zacznie zbierać począwszy od pierwszego triathlonu, w którym spełnił warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych zespołów.

KT jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach Open Kobiet i Open Mężczyzn poszczególnych imprez i poszczególnych dystansów VOLVO Triathlon Series. Punkty do KT liczone są według schematu klasyfikacji generalnej. KT będzie prowadzona dla każdego dystansu osobno. 

Do KT zalicza się wyniki najlepszych trzech zawodników danej drużyny na danym triathlonie i na danym dystansie (dla każdego dystansu osobno). Maksymalna ilość punktów zdobytych przez zespół podczas jednego startu to:
<1800 dla 1/2 IM
<1200 dla 1/4 IM 
< 600 dla 1/8 IM

Do KZ VOLVO Triathlon Series będą wliczane punkty zdobyte 4 imprezach (4 najlepsze wyniki w przypadku startu w 5 imprezach). 

Wyniki zawodnika po dokonaniu zmiany zespołu w trakcie sezonu, nie będą uwzględniane w KT.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.


14. Ruch drogowy
Triathlon będzie się odbywać przy ograniczonym i/lub zamkniętym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy zawodnika.15. Nagrody
Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej na dystansach 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM  dla trzech najlepszych zawodników zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów.

W Klasyfikacji Generalnej dystansu 1/2 IM w każdej kategorii wiekowej uwzględniając punkty zdobyte tylko na dystansach 1/2 IM, pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone trofeami sportowymi oraz nagrodami rzeczowymi przekazanymi przez Sponsorów.

W Klasyfikacji Generalnej dystansu 1/4 IM w każdej kategorii wiekowej uwzględniając punkty zdobyte tylko na dystansach 1/4 IM, pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone trofeami sportowymi oraz nagrodami rzeczowymi przekazanymi przez Sponsorów.

W Klasyfikacji Generalnej dystansu 1/8 IM w każdej kategorii wiekowej uwzględniając punkty zdobyte tylko na dystansach 1/8 IM, pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone trofeami sportowymi oraz nagrodami rzeczowymi przekazanymi przez Sponsorów.

W Generalnej Klasyfikacji Zespołowej, po zakończeniu ostatniej edycji, 3 najlepsze drużyny zostaną nagrodzone trofeami sportowymi oraz medalami.

Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie.

Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie osobiście podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.


16. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
» Upomnienie
» Kara Czasowa
» Dyskwalifikacja


17. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie zgodnie z punktem 9 regulaminu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.


18. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.


19. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika imprezy.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji VOLVO Triathlon Series.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.